Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cách khắc phục hiện tượng đẻ khó ở lợn nái

Lợn nái chửa 3 tháng, 26 ngày đã tiêm 2 mũi thuốc kích đẻ, lợn đã cào ổ, ra máu cá nhưng vẫn chưa đẻ.
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi