Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cách thiết kế lồng nuôi cá trên lòng hồ thủy điện

Cách thiết kế lồng nuôi cá trên lòng hồ thủy điện để nuôi cá trắm cỏ về mật độ và diện tích.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi