Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cần coi nông nghiệp, nông thôn là nơi đầu tư bền vững

Khi bàn về các chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, nhiều chuyên gia và những tổ chức, cá nhân đang đầu tư vào khu vực này cho rằng: Vẫn cần phải tiếp tục cải cách thể chế, tháo gỡ những chính sách đầu tư vào nông nghiệp. Bởi những chính sách phát triển nông nghiệp dù đã có, nhưng chưa hoàn thiện, nên đang kìm hãm sự phát triển của sản xuất nông nghiệp. Hơn ai hết, chính nông dân và doanh nghiệp, những người đang trực tiếp đầu tư vào nông nghiệp đang hiểu rõ nhất điều này.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi