Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cây bí đỏ bị xoăn đọt vàng lá

Cây bí đỏ trồng được 1 tháng có hiện tượng xoăn đọt, lá vàng, bị 1 tuần và chưa dùng thuốc
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi