Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cây cam đang ra hoa muốn chuyển cây đi chỗ khác có được không?

Cây cam đang ra hoa muốn chuyển cây đi chỗ khác có được không? Khi chuyển đi có ảnh hưởng gì đến hoa hay quả không? Thời gian chuyển cây vào thời điểm nào là hợp lý?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi