Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Bò hơn 5 tháng tuổi đã tẩy giun sán được chưa?

Chăn nuôi | Bò 3B được 5,5 tháng tuổi thì có thể cho tẩy giun sán được hay chưa?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi