Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Mô hình sử dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp trong chăn nuôi

Chăn nuôi | Trồng nhiều lúa, ngô, đậu và muốn tận dụng những sản phẩm này để chăn nuôi lợn một cách tốt nhất. Vậy mô hình hiệu quả là như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi