Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Quy trình và thời điểm tiêm vacxin cúm cho gà

Chăn nuôi | Đàn gà đã nuôi được 68 ngày tuổi, vẫn chưa tiêm vacxin cúm lần nào, các bệnh khác đã tiêm phòng đầy đủ, giờ có nên tiêm phòng vacxin cúm nữa không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi