Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chế biến bảo quản nông sản sau 5 năm tái cơ cấu nông nghiệp

Sau 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, không chỉ có vai trò trong việc giảm tổn thất nông sản sau thu hoạch, lĩnh vực chế biến và bảo quản còn giúp nâng cao chất lượng, giá trị và tăng tính cạnh tranh cho nông sản của Việt Nam trên thị trường Quốc tế. Cùng với sự tăng trưởng trong sản xuất, công nghiệp chế biến đã có những bước tiến vượt bậc với trên 5.000 DN quy mô công nghiệp và khoảng 1,5 triệu lao động.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi