Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cơ giới hóa đòn bẩy của nông nghiệp

Cơ giới hóa trở thành đòn bẩy phát triển không thể thiếu của nông nghiệp. Cơ giới hóa đã làm thay đổi bộ mặt nông nghiệp như thế nào? Việt Nam đang ở đâu trên tiến trình cơ giới hóa của nền nông nghiệp thế giới?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi