Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Có nên sử dụng chất kính thích ra rễ cho cây?

Đang trồng cây cảnh. Hỏi cách trộn phân trùn quế để trồng cây cảnh như thế nào là phù hợp? Có nên sử dụng chất kích thích ra rễ cho cây không?

- Cách trộn phân trùn quế trồng cây cảnh:

+ 1/3 đất sạch + 1/3 phân chuồng hoai mục, phân trùn quế + 1/3 trấu hun, sơ dừa, mùn cưa

- Có nên sử dụng chất kích thích ra rễ cho cây:

+ Có thể sử dụng chất kích thích ra rễ cho cây giâm hom chè, tiêu… Không nên lạm dụng chất kích thích ra rễ với cây cảnh

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi