Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Con lai giữa lợn nái ba máu và lợn rừng có nên giữ lại làm giống không?

Nuôi lợn nái ba máu. Lợn bố là lợn rừng, con lai F1 là nái của cặp giống thì có nên giữ lại làm giống không?
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi