Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Đánh giá những tiêu chí mà chương trình khởi nghiệp đặt ra

Những tiêu chí đặt ra cho chương trình khởi nghiệp có quá cao với người nông dân hay không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi