Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Dùng chế phẩm sinh học gì để "khử nước thải Bioga" trước khi cho xuống ao?

Có một trang trại chăn nuôi lợn và một cái ao, có sử dụng hầm bioga, muốn hỏi là dùng chế phẩm sinh học gì để "khử nước thải Bioga" trước khi cho xuống ao?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi