Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khi cơn lũ đi qua - CSNN 340 I VTC16

Những con suối ở vùng cao Tây Bắc chính là nguồn sống của vạt vật, là nguồn sống của cộng đồng dân cư và tạo nên nét văn hóa đặc trưng của vùng đất này. Cũng chính những con suối đấy, cùng với đất đá từ vùng đại ngàn đã chôn vùi nhiều tính mạng và tài sản của người dân.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi