Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Kinh nghiệm chăm sóc lan đai châu

Lan đai châu rất dễ sống, tuy nhiên, trong điều kiện trồng nhân giống ở miền bắc thì giai đoạn chuyển mùa, thay đổi thời tiết, người trồng cần chú ý chăm sóc nhằm kích thích cho cây phát triển và hạn chế sâu bệnh hại.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi