Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Kinh nghiệm phân biệt và thụ tinh chạch sinh sản

Tỷ lệ ấp trứng cá chạch thành công cao phụ thuộc vào quá trình chọn lọc chạch bố mẹ. Đồng thời tỷ lệ này cũng phụ thuộc vào quá trình thụ tinh cho cá chạch.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi