Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Kỹ thuật nuôi cua trong ao đất

Ao rộng 3 sào, chuyển sang nuôi cua, với độ sâu 2m có được không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi