Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Kỹ thuật nuôi đà điểu: Cho ăn đúng cách để đà điểu lớn nhanh như thổi

Để chăn nuôi đà điểu, người nuôi phải có vốn lớn, quỹ đất rộng. Làm thế nào để giảm chi phí thức ăn, giảm giá thành sản xuất 1 kg thịt?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi