Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Những người lính nông dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Hơn 60 năm, người Pháp nói riêng và nhân loại nói chung vẫn còn băn khoăn về một câu hỏi: Điều thần kỳ nào đã trợ giúp cho một dân tộc nghèo nàn, lạc hậu như Việt Nam, một đội quân vừa thành lập được 10 năm như Quân đội nhân dân Việt Nam có thể đánh bại một đạo quân viễn chinh nhà nghề thiện chiến của Pháp, trong một cứ điểm vào loại kiên cố nhất thời bấy giờ.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi