Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông nghiệp | Hội đồng xử lý bồi thường thiệt hại gồm những ai?

Nông nghiệp | Nông trường quốc doanh X được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý 7.000 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Tuy nhiên lãnh đạo Ban Quản lý đã buông lỏng quản lý, để nhiều ha đất trống, không trồng rừng, dẫn đến lãng phí nguồn tài nguyên trong nhiều năm. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đưa việc quản lý, sử dụng đất của Nông trường quốc doanh X ra xem xét yêu cầu bồi thường. Có ý kiến cho rằng việc yêu cầu nông trường quốc doanh X bồi thường do hành vi lãng phí trong sử dụng đất được giao cần phải thành lập Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại? Đề nghị cho pháp luật quy định vấn đề này như thế nào?

Nông nghiệp | Thành lập Hội đồng xử lý bồi thường thiệt hại:

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP, trong vòng 15 ngày, kể từ khi có quyết định xử lý hành vi lãng phí hoặc nhận được kiến nghị xử lý của cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán nhà nước phải thành lập Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại (sau đây gọi là Hội đồng), người có thẩm quyền ra quyết định bồi thường thiệt hại có trách nhiệm thành lập Hội đồng để xem xét, giải quyết việc bồi thường thiệt hại. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thành phần Hội đồng gồm:

- Người có thẩm quyền ra quyết định về bồi thường thiệt hại làm Chủ tịch Hội đồng;

- Đại diện lãnh đạo tổ chức công đoàn cùng cấp làm Ủy viên;

- Người phụ trách bộ phận tài chính, kế toán của cơ quan, tổ chức làm Ủy viên;

- Người phụ trách đơn vị trực tiếp của người phải bồi thường làm Ủy viên (nếu có);

- Một chuyên gia về kinh tế, kỹ thuật làm Ủy viên (nếu cần);

- Chủ tịch Hội đồng cử một Ủy viên làm nhiệm vụ Thư ký Hội đồng để giúp việc cho Hội đồng.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi