Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông nghiệp | Quy định công khai quyết định giải quyết khiếu nại

Nông nghiệp | Hiện nay, một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng công khai các quyết định giải quyết khiếu nại. Có người cho rằng việc đăng này là do người khiếu nại thực hiện nhưng cũng có người nói đó là việc cơ quan giải quyết khiếu nại phải làm theo quy định của pháp luật. Xin hỏi việc công khai quyết định giải quyết khiếu nại được pháp luật quy định như thế nào?

Nông nghiệp | Theo Khoản 2 Điều 41 Luật Khiếu nại năm 2012 quy định người giải quyết khiếu nại lần hai lựa chọn một hoặc một số hình thức sau đây để công khai quyết định giải quyết khiếu nại:

- Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu nại công tác;

- Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại;

- Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Điều 12 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP quy định cụ thể việc thực hiện công khai quyết định giải quyết khiếu nại như sau: 

Công khai quyết định giải quyết khiếu nại

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi có quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách nhiệm công khai quyết định giải quyết khiếu nại theo một trong các hình thức quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Luật khiếu nại.

- Trường hợp công bố tại cuộc họp thì thành phần tham dự cuộc họp phải bao gồm: Người ra quyết định giải quyết khiếu nại, người khiếu nại hoặc người đại diện, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trước khi tiến hành cuộc họp công khai/người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải có văn bản thông báo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết. Thời gian thông báo phải trước 3 ngày làm việc.

- Việc thông báo quyết định giải quyết khiếu nại trên các phương tiện thông tin đại chúng được thức hiện trên báo nói, báo hình, báo viết, báo điện tử. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm lựa chọn một trong các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện việc thông báo. Trường hợp cơ quan của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, phải công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử.

Số lần thông báo trên báo nói ít nhất 02 lần phát sóng; trên báo hình ít nhất 02 lần phát sóng; trên báo viết ít nhất 02 số phát hành; thời gian đăng tải trên báo điện tử, trên cổng thông tin điện tử hoặc trên trang thông tin điện tử ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo.

- Trường hợp niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại, thời gian niêm yết quyết định giải quyết khiếu nại ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày niêm yết.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi