Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông nghiệp | Trình bày khiếu nại tố cáo khi có nhiều người cùng tham gia

Nông nghiệp | Do không đồng ý với phương án giải phóng mặt bằng làm đường giao thông của khu đô thị mới, 20 hộ gia đình thuộc diện giải tỏa đã viết đơn khiếu nại và cùng ký vào đơn gửi cơ quan có thẩm quyền. Sau đó, họ lại kéo nhau đến trụ sở yêu cầu được gặp Chủ tịch ủy ban nhân dân phường. Đề nghị cho biết trường hợp nhiều người cùng khiếu nại trực tiếp như vậy thì việc trình bày nội dung khiếu nại được thực hiện như thế nào?

Nông nghiệp | Theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Luật khiếu nại năm 2012, Điều 5 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại (sau đây gọi tắt là Nghị định số 75/2012/NĐ-CP) thì trường hợp nhiều người cùng đến khiếu nại trực tiếp về một nội dung thì thực hiện như sau:

Trình bày khiếu nại tố cáo khi có nhiều người cùng tham gia

- Cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp và hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại.

- Những người cùng khiếu nại phải cử người đại điện để trình bày nội dung khiếu nại. Người đại diện phải là người khiếu nại.

- Việc cử đại diện được thực hiện như sau: Trường hợp có từ 5 đến 10 người khiếu nại thì cử 1 hoặc 2 người đại diện; trường hợp có từ 10 người khiếu nại trở lên thì có thể cử thêm người đại diện, nhưng không quá 5 người.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi