Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông nghiệp tăng trưởng ấn tượng sau 10 năm thực hiện nghị quyết “ tam nông”

Cách đây 10 năm, vào tháng 8/2008, tại Hội nghị Trung ương 7, khóa X, Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gọi tắt là Nghị Quyết “tam nông". Nghị quyết được kỳ vọng sẽ là một động lực cho sự thay đổi mang tính đột phá ở khu vực nông thôn cả về đời sống lẫn tư duy, phương thức sản xuất. Và trên thực tế sau 10 năm thực hiện, ngành nông nghiệp nước ta đã có nhiều thay đổi rõ nét. Nếu năm 2009, tăng trưởng ngành nông nghiệp chỉ đạt 1,83% thì đến năm 2017 con số này đạt 2,94%.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi