Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông thôn mới | Báo động xâm phạm di tích danh thắng quốc gia

Nông thôn mới | Tình trạng các vườn quốc gia, các khu danh thắng bị xâm phạm đe dọa đa dạng sinh học và chức năng điều hòa môi trường sinh thái ngày càng nghiêm trọng và diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương. Thế nhưng, các ngành chức năng lại thiếu các chế tài để kiểm soát và xử lý.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi