Thông tin về nhà nông vì nhà nông

"Nước phèn" mang tưới cho cây tiêu thì có ảnh hưởng?

Nguồn nước trồng tiêu bị phèn, mang nước phèn đi tưới cho cây tiêu. Sau một thời gian thấy cây tiêu có hiện tượng bị vàng và rụng lá gốc, cây phát triển kém. Hỏi có phải do nguồn nước tưới hay không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi