Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Ô nhiễm: Trách nhiệm và thách thức của nông nghiệp

Nông nghiệp không chỉ là nguyên nhân và nạn nhân của ô nhiễm. Nguồn nước bị ô nhiễm, đất đai bị thoái hóa, nông nghiệp đã mất đi môi trường phát triển của mình. Ô nhiễm là thách thức lớn nhất mà ngành nông nghiệp thế giới đang phải đối mặt.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi