Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Sức dân trong xây dựng nông thôn mới ở Hải Hậu

Là huyện nông nghiệp, không thế mạnh đáng kể nào trong nào trong phát triển kinh tế. Nhưng ngay từ ngày đầu cả nước chung tay phát triển nông thôn mới, huyện Hải Hậu - Nam Định luôn là lá cờ đầu, liên tục được Trung ương chọn làm thí điểm mô hình các câp. Sau 7 năm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn Hải Hậu đã thay đổi toàn diện.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi