Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thả tôm, cá với mật độ dày quá thì khắc phục bằng cách nào?

5 sào ao, thả 10 vạn tôm thẻ chân trắng, với cá đối mục, cá điêu hồng với cá chép, khoảng 3.300 con có hơi dày hay không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi