Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thuốc tím có làm trong nước ao được hay không?

Ao 1.000m2thar 300 cá và 1.000 tôm sú được 15 ngày tuổi, mỗi con dài 3cm, hiện tượng nước đục. Hỏi thuốc tím có khử để nước ao trong được hay không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi