Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | Cách xử lý khi nguồn nước ao nuôi ếch bị ô nhiễm

Thủy sản | Nuôi ếch gần được xuất bán, nguồn nước nuôi bị ô nhiễm. Ao là ao tù không có nguồn nước vào thì xử lí nước như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi