Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | Cho cá ăn cám vịt công nghiệp có được không?

Thủy sản | Ao nuôi cá trắm, chép, rô phi, mè, đang nuôi bằng cám công nghiệp. Hỏi bây giờ kết hợp cho ăn cám vịt công nghiệp có được hay không?

Thủy sản | Cho cá ăn cám vịt công nghiệp có được không?

- Mỗi loài vật khác nhau sẽ có hàm lượng dinh dưỡng khác nhau
- Với cá thì chỉ nên cho ăn cám công nghiệp của cá
- Ví dụ với cá rô phi:
+ Giai đoạn cá ương - cá giống: Hàm lượng Protein trong thức ăn 30-35%
+ Giai đoạn cá thương phẩm: Hàm lượng Protein 25-27%
- Nhu cầu Protein trong cám vịt thấp,12-18% hàm lượng Protein trong thức ăn,  không đảm bảo cung cấp dinh dưỡng cho cá
- Hàm lượng Cacbon Hydrat trong cám vịt cao, làm cá tích tụ mỡ nhiều, cá chậm lớn
- Không nên cho cá ăn cám vịt

 

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi