Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | Quy trình nuôi cá hệ kín nên lưu ý những gì?

Thủy sản | Như ao nuôi cá không có nước ra vào thường xuyên, chỉ dựa vào nguồn nước mưa hoặc nước máy bơm thì nên nuôi cá gì đạt hiệu quả? (ao nuôi diện tích khoảng 2.000 m2)

Thủy sản | Nuôi cá hệ kín:

  • Nước nuôi ao không quan trong bởi hiện nay xu hướng thường nuôi hệ kín
  • Nuôi hệ kín phải theo đúng quy trình bộ Nông nghiệp ban hành ban hành.
  • Nuôi bán thâm canh 1 -2 con/1m2, nuôi thâm canh 3-5 con. Siêu thâm canh 10 con/m2 phải có sục khí và quạt nước để gom chất thải tích tụ 1  chỗ. Sau đó dùng chế phẩm vi sinh làm sạch nước.
  • Khi không có nước ra vào thường xuyên phải có sục khí đáy và quạt nước trên ao
  • Định kỳ 7-10 ngày cho chế phẩm vi sinh xuống để phân hủy thức ăn thừa và phân cá.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi