Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | Thuộc lòng những lưu ý nếu muốn nuôi lươn đồng thành công

Thủy sản | Ao 1000m2 có nước ra và thường xuyên, có thể chủ động nguồn nước, muốn nuôi lươn (lươn bắt ngoài đồng về và không dùng kích điện). Hỏi không thuần lươn trước mà thả trực tiếp xuống ao luôn thì có được hay không? Nếu được thì mật độ nuôi là bao nhiêu?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi