Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Chăm sóc thế nào để cây tiêu ra nhiều rễ tôm?

Trồng trọt | 2ha cây tiêu được 3 năm tuổi, có hiện tượng lá vàng không ra rễ tôm. Chăm sóc thế nào để cây tiêu ra nhiều rễ tôm?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi