Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Điều kỳ lạ về 2 loài cây trồng 8 năm tuổi chưa ra hoa bao giờ

Trồng trọt | 1 cây hồng quân 8 năm tuổi và 1 cây bồng bồng 8 năm tuổi trồng ở đất thịt, cây chưa ra hoa bao giờ. Chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Khắc phục cây hồng quân và cây bồng bồng không ra quả

- Nếu cây vẫn xanh tốt, hằng  năm vẫn bón PHÂN CHUỒNG HOAI MỤC + NPK cho cây.

- Trước mùa ra hoa, nên hãm khô 20 ngày  hoặc khoanh gốc, khoanh cành.

- Có thể phun các thuốc kích thích ra hoa như: β-NAA + NK + VI LƯỢNG hoặc ETHEPHON hoặc PACLOBUTRAZOL hoặc NITRAT KALI (KNO3)

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi