Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Giải "cứu" vườn hồ tiêu bị bệnh chết nhanh bằng cách nào?

Trồng trọt | Có vườn hồ tiêu được 3 năm tuổi bắt đầu cho bói, cây có hiện bị chết, cây có hiện tượng bị héo dây, gốc thì thâm đen, lá thì vẫn xanh nhưng bị rụng. Có triệu chứng của bệnh chết nhanh. Hỏi có cách nào để cứu hay không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi