Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Khắc phục bệnh khô cành, khô quả trên cây cam

Trồng trọt | Vườn cây cam Xã Đoài có 50 cây trồng đã 3 năm, cây bị cháy cành 1 nửa, chảy nhựa, chết cành, khô héo, vàng lá và rụng lá, ngoài ra bình thường, bị khoảng 0.1% trong 3 ngày, cho dùng thuốc không nhớ tên thuốc. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Khắc phục bệnh khô cành, khô quả trên cây cam

- Cắt cành khô đem tiêu hủy

- Phun AZOXYSTROBIN + DIFENOCONAZOLE

- Tưới vào rễ thuốc FOSETYL ALUMINIUM

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi