Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Khắc phục hồ tiêu thối chuỗi quả và cháy đen bìa lá

Trồng trọt | Vườn tiêu nhà tôi có hiện tượng bị thối chuỗi quả và cháy đen bìa lá. Bị 1 nửa cây. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi