Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Kỹ thuật bón phân cho cây bưởi giai đoạn mang quả

Trồng trọt | Cây bưởi đã ra quả được 2 cm cần phải bón phân gì?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi