Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Nguyên nhân bệnh thán thư trên cà phê và cách chữa

Trồng trọt | 1 vườn cà phê trồng được 5 năm, có biểu hiện nấm ở trong đọt, rụng đọt, sau đó đọt không ra nữa. Bị 1 năm nay. Cả vườn đều bị. Chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân có phải cây cà phê mắc bệnh thán thư hay không? Và cách khắc phục như thế nào?

Trồng trọt | Với câu hỏi trên, chuyên gia đã tư vấn như sau:

- Tăng cường chăm sóc bón phân để cẩy ra đọt mới

- Hàng năm tỉa cành tạo tán cho cây, nhất là sau thu hoạch

- Không bón thừa ĐẠM hoặc đơn độc phân ĐẠM

- Vào mừa mưa cần theo dõi vườn cây. Nếu thấy bệnh xuất hiện, sử dụng thuốc có gốc AZOXYSTROBIN + DIFENOCONAZOLE hoặc AZOXYSTROBIN + HEXACONAZOLE hoặc EPOXICONAZOLE hoặc COPPER OXYCHLORID + MANCOZEB hoặc PYRACLOSTROBIN, phun kép 2 lần, cách nhau 7 ngày.

 

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi