Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Sâu đục thân và bắp cây ngô làm sao tiêu diệt?

Ngô bị sâu ở thân, ở bắp. Hỏi cách khắc phục?

Trồng trọt | Sâu đục thân và bắp cây ngô làm sao tiêu diệt?

- Khi sâu đã chui vào thân và bắp thì không thể khắc phục được

- Phun thuốc có hoạt chất: CYPERMETHRIN + PROFENOFOS hoặc PASUDIN

- Những cây đã bị sâu phá làm cho đổ gãy cần tiêu hủy. Những bắp đã bị sâu đục cũng cần cắt bỏ đem tiêu hủy.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi