Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Tư vấn sử dụng "phân tan chậm" để bón cho cây cà phê

Có những loại phân tan chậm nào có thể dùng cho cây cà phê? Và cách có cách nào để phân biệt phân giả hay phân thật?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi